UCB

Herontwikkeling van een vroegere industriële site

De UCB-site maakt deel uit van het bedrijventerrein ‘Gent Zuid’ en bevindt zich op de samenloop van de Schelde en de Ringvaart. De voormalige site van de Union Chimique Belge (UCB) markeert al decennia lang een belangrijk knooppunt in de Gentse watergebonden ontwikkeling. De komende jaren wil sogent (dochtervennootschap van sogent) de site saneren en herontwikkelen tot een toekomstgericht, watergebonden bedrijventerrein. Sogent voert nu een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheden van de herontwikkeling van de site.

Economie
Adres

Sluisweg, 9000 Gent

Partner

Stad Gent - Alinso Group - MIO Zwijnaarde

Status

In voorbereiding

Waarom dit project?

De omgeving van de UCB-site wordt in de structuurvisie 2030 ‘Ruimte voor Gent’ vooropgesteld als een strategische projectzone. De UCB-site biedt potentieel om ontwikkeld te worden tot een ‘watergebonden multimodaal transferium’. Dankzij haar strategische ligging nabij de kruising van de E17 met de Ringvaart, de R4 en de E40 kan dit voormalig gipsstort een belangrijke hotspot worden voor de bevoorrading van de stad en watergebonden economische activiteiten.

Wat gebeurt er?

In 2020 heeft MIO het mandaat gekregen van de Stad Gent om een haalbaarheidsonderzoek op te starten naar de mogelijkheden van de herontwikkeling van deze site. Met behulp van de krachtlijnen die voortvloeien uit het onderzoek wordt een duidelijk en gedragen projectvisie geformuleerd. Deze zal MIO Zwijnaarde, sogent en Stad Gent in staat stellen om een weloverwogen beleidskeuze te maken omtrent de invulling van de site. De krachtlijnen van de verdere ontwikkeling zullen worden uitgewerkt op basis van een uitgebreid onderzoekstraject waarbij o.a. volgende aandachtspunten en vraagstukken worden meegenomen:

1. Grond- en bodemonderzoeken

De huidige situatie van het terrein wordt in kaart gebracht aan de hand van grond- en bodemonderzoeken. Begin 2022 zijn hiervoor voorafgaand enkele sloopwerken uitgevoerd. De vier leegstaande barakken op het terrein werden afgebroken.

2. Watergebonden multimodaal transferium

In navolging van het beleidskader geformuleerd door Stad Gent wordt onderzocht wat de precieze betekenis en invulling kan zijn van een watergebonden multimodaal transferium gericht op stadsbevoorrading.

3. Mobiliteit en ontsluiting

De aansluiting voor de verschillende mobiliteitsmodi, zowel over water als over land, wordt onderzocht. Er wordt bekeken hoe de diverse gebruikers en verkeersmodi op elkaar afgestemd kunnen worden. Ook de integratie van de nodige voorzieningen wordt onderzocht voor de diverse gebruikers (leveringen, parkeren, afval, laden en lossen, kade-infrastructuur…).

4. Inzet en beeld van de (buiten)ruimte

Het ‘opladen’ van de publieke/open ruimte tussen de gebouwen in relatie tot de omgeving, wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken: uitloopruimte en verblijfsruimte in relatie tot de inhoudelijke functies, gebruiks- en bewegingsruimte voor gebruikers van de site, groenruimte in de nabijheid van andere groenstructuren en als ecologische corridor (link met RUP NR. 160 ‘Groenas 4 – Bovenschelde’ ), verplaatsingsruimte tussen de verschillende functies en als zichtbare ‘landmark’ op de kruising van de ringvaart en de Schelde.

5. Klimaatneutraliteit

De toekomstige ontwikkeling van de UCB-site wordt vorm gegeven door de verschillende principes van een klimaatneutraal bedrijventerrein. Bij het opstellen van de verschillende scenario’s zal rekening gehouden worden met thema’s als: vermindering van verharde oppervlakte (vb. waterdoorlatende materialen, optimaal gebruik van dakoppervlaktes…), realiseren van duurzame en leefbare werklocaties, ontwerpen van meer groene ruimtes (vb. aan de hand van een beplantingsplan), voldoende aandacht om water ruimte te bieden op de site en te onderzoeken op welke wijze hernieuwbare energie en CO2 neutraal energieverbruik kan gerealiseerd worden.

6. Financiële vraagstuk

Tot slot wordt ook het financiële plaatje van de verschillende scenario’s n kaart gebracht. Bij elk programmatorisch en ruimtelijk scenario wordt ook de financiële impact van de keuzes die gepaard gaan met het scenariovoorstel weergegeven.

Wie werkt er aan mee?

Dochtervennootschap van sogent, MIO Zwijnaarde BV ovv NV, coördineert de ontwikkeling van UCB-site in nauwe samenwerking met de Stad Gent. De studieopdracht werd gegund aan Quares consulting & product development met enkele onderaannemers EVR-architecten, Traject, ABO NV en Establis.

Brownfieldconvenant

Als eerste stap hebben sogent, MIO Zwijnaarde, Alinso Group, de Stad Gent, OVAM, De Vlaamse Waterweg, het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer een brownfieldconvenant afgesloten met de Vlaamse Regering om deze ontwikkelingen kracht bij te zetten. Brownfieldconvenant 50. Gent – UCB-site werd getekend op 10 juli 2023.

Timing

De haalbaarheidsstudie ging van start in december 2021. Eerst nam het team de tijd om dieper in te gaan op de verschillende deelonderzoeken - bodem, mobiliteit, fietsontsluiting en kade-infrastructuur. In het voorjaar van 2023 werden de verschillende scenario's teruggekoppeld naar de betrokken partijen. In het najaar van 2023 wordt het eindrapport gefinaliseerd. Ondertussen zal sogent reeds de markt consulteren. 

Infoavond 13/12/2022

20221213 DO UCBALG info avond a
(PDF, 5,914 MB)
Download

Lees hier de meest recente nieuwsartikels